teisipäev, 31. juuli 2018

Iga (nii ka meie) kooli dilemma seisneb selles, et kool töötab kiiresti muutuvas ühiskonnas, uute eesmärkide ja ülesannetega, kuid eilsetele vajadustele vastava haridusega töötajatega ning ees ootavad pidevad muutused.

Soodne vaimne ja füüsiline õpikeskkond on see, mis muudab õpetaja ja õpilase pingutused viljakaks, seda ka siis, kui õpilase potentsiaal on väga tagasihoidlik. Kui füüsilise õpikeskkonna muutmine sõltub peamiselt materiaalsetest võimalustest ja on suhteliselt lihtsalt teostatav, siis vaimne õpikeskkond sõltub eelkõige õpetajast ja tema oskustest. Kaasaegset õppimist ja õpetamist väljendavad kõige paremini märksõnad - positiivsus, avatus, tunnustus, aktiivsus, koostöisus, riskijulgus, austus, vaheldus, loovus, mängulisus ja visuaalsus.

Tartu Hiie Kool on 76. aastat tegutsev riigile kuuluv internaatkool, kus antakse põhiharidust kuulmis- ja kõnepuudega lastele vanuses 3-19 eluaastat. Kokku 316 õpilase ja 98 töötajaga asutus on ainus omalaadne kool Eestis, mille juures tegutseb ka õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, kus pakutakse rehabilitatsiooniteenuseid kuulmis- ja kõnepuudega lastele ning õppenõustamisteenust laste vanematele, kuulmis- ja kõnepuudega lapsi tavakoolis õpetavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele üle kogu Eesti. Keskuse töötajad on valdavalt Hiie kooli eripedagoogid.

Käesoleva õpirändeprojekti põhieesmärgiks on kaasaegse vaimse õpikeskkonna arendamine Tartu Hiie Koolis, mis saavutatakse läbi projektile seatud alaeesmärkide:
- tõsta teadlikkust kaasaegse õpikeskkonna arendamise võimaluste kohta
- laiendada kaasaegsete õpetamise metoodikate oskuslikku kasutamist õppe- ja kasvatusprotsessis
- võimaldada õpetajatele professionaalne areng läbi rahvusvaheliste koolituste
- edendada rahvusvahelist koostööd

Ülalnimetatud eesmärgid aitavad ellu viia kogu hariduse peaeesmärki, milleks on laste arengu toetamine elus hakkamasaamisel.

Õpirändeprojekti käigus osalevad 7 kooli töötajat 1,5 aasta jooksul (igaüks ühel) rahvusvahelisel koolitustel. Kõik seitse koolitust on võimalikult laiapõhjaliste teadmiste ja mitmekülgse kogemuse saamise eesmärgil valitud võimalikult erinevatelt Euroopa riikide koolitajatelt:
1. õpiränne - Building a positive learning environment - Classroom management, communication skills, effective teaching and learning (Küpros)
2. õpiränne - Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning (Malta)
3. õpiränne - Future classroom methodology of teaching.(Portugal)
4. õpiränne - Smart Teachers Play More (Island)
5. õpiränne - Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom (Kreeka)
6. õpiränne - Problem Solving & Decision Making (Itaalia)
7. õpiränne - Integrating ICT and new technologies into teaching and education (Itaalia)

Oodatavalt projekti tulemusena:
- suureneb Hiie koolis õppivate ja rehabilitatsioonikeskuse teenuseid saavate laste võimalus osaleda kaasaegses õpikeskkonnas ja selle kaudu tõuseb õpilaste valmisolek õppima naasmisel või asumisel kodukohajärgsesse kooli või kutsekooli
- tõuseb õpetajate osakaal, kes kasutavad ja jagavad oma töös (nii juhina, õpetajana, nõustajana, õppevara koostajana, üliõpilaste juhendajana, koolitajana) kaasaegse õpikeskkonna loomise põhimõtteid ja võtteid - nagu nt kaasaegne kollektiivi juhtimine, positiivse õpikeskkonna loomine, mänguline õpe, tõhus õppekäik, teismeliste motivatsiooni tõstmine, uusimate IKT integreerimine õppesse
- tõuseb õpirändes osalejate motivatsioon ja valmisolek ennast kaasaegse õpikeskkonna teemal edasi arendada; enesehinnang, entusiasm ja rahulolu oma tööga ning töökeskkonnaga; areneb inglise keele oskus
- laieneb kuuluvus rahvusvahelistesse pedagoogide võrgustikesse, mille kaudu jätkub info ja kogemuste jagamine ka peale õpirännet

Pikemas perspektiivis näeme projekti kasu kaasaegse õpikeskkonna edasi arendamises koolis, mille eesmärgiks on õppekvaliteedi kindlustamine ja paindlike õppimisvõimaluste tagamine erivajadustega õpilastele kindlustamaks neile edukas kooli lõpetamine ja edasine iseseisvas elus hakkama saamine.